Seirbhís um Fhorbairt Óige agus Spóirt

Tá sé mar aidhm le Seirbhís BOOÁCDL um Fhorbairt Óige agus Spóirt raon leathan tacaí a chuir ar fáil lenar féidir soláthar agus comhordú a dhéanamh ar chláir, tionscadail agus seirbhísí ardchaighdeáin oideachais, spóirt, áineasa agus forbartha do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste.    Déantar an méid sin i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla, grúpaí deonacha agus eagraíochtaí óige deonacha ar nós Crosscare, Foróige agus YMCA.

Tá triúr Oifigeach Óige freagrach as comhordú, measúnú, monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar don óige sa réigiún. Is clár oideachais pleanáilte é an Obair don Aos Óg chun forbairt phearsanta agus shóisialta na ndaoine óga a fheabhsú, ar shlí lena gcomhlánaítear a n-oideachas foirmiúil, a n-oideachas acadúil nó a ngairmoideachas agus a gcuid oiliúna.

Ina theannta sin, cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt Óige agus Spóirt ar fáil roinnt clár spriocdhírithe atá á mbainistiú ar bhonn díreach agus is í atá i mbun cúig Ionad Spóirt.

Cuireann Oifigigh Spóirt BOOÁCDL seirbhísí comhordaithe, comhairle, oiliúna agus eolais ar fáil do ghrúpaí agus seirbhísí áitiúla.

Click here for the Guidance for Youth Work Organisations – Informed by the Government’s Resilience & Recovery 2020-2021: Plan for Living with COVID-19

Local Youth Club Grant Scheme 2021

Local Youth Club Group Scheme Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

Youth & Sport Development Policies & Documents

Youth & Sport Child Safeguarding Statement 

DDLETB Youth and Sports Development Service Plan April 2019

Youth & Sports Development Service Socioeconomic Profile

Guidance for Youth Work Organisations April 2021 (PDF)

DDLETB aims to provide a wide range of supports that enable the delivery and coordination of high quality educational, sporting, recreational and developmental programmes, projects and services to disadvantaged young people.   This is done in partnership with local communities, voluntary groups and voluntary youth organisations such as Crosscare, Foróige and YMCA and we have a strong history of collaboration with local county councils.

Youth Work is a planned programme of education to enhance the personal and social development of young people which is complementary to their formal, academic or vocational education and training.

Local Youth Club Grant Scheme 2021

Local Youth Club Group Scheme Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

Youth & Sport Development Policies & Documents

RÁITEAS CUMHDAIGH LEANAÍ

DDLETB Youth and Sports Development Service Plan April 2019

Youth & Sports Development Service Socioeconomic Profile

Guidance for Youth Work Organisations April 2021 (PDF)

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital