Scoileanna
Dara Leibhéal

Tá na Coláistí Pobail de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire ina gcuid dhílis den saol ina bpobail áitiúla.  Tá cur chuige cuimsitheach acu agus cuidíonn siad le daoine óga barr a gcumas a bhaint amach sa tsochaí. Cuireann siad ar a gcumas do dhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí dul chun cinn ó thaobh oideachais a dhéanamh i dtimpeallacht dhearfach, spreagúil.

I measc na gclár atá á soláthar ag ár gcoláistí pobail tá siad seo a leanas

  • An Teastas Sóisearach
  • Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh
  • Idirbhliain
  • An Ardteistiméireacht
  • Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Tá réimse iomlán ábhar, lena n-áirítear teangacha, na daonnachtaí, na healaíona, teicneolaíochtaí agus eolaíocht, á múineadh sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach araon. Spreagtar scoláirí chun páirt a ghlacadh i ngach gné de shaol na scoile lena n-áirítear gníomhaíochtaí seach-churaclaim cosúil le drámaíocht, ceol, díospóireacht agus spórt.

Coláistí Pobail

Coláiste Pobail Bhaile Adaim
Baile Adaim, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Ard Giolláin
Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Bhaile Brigín
Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

Colaiste Pobail Chaisleán Cnucha
Baile Átha Cliath 15

Coláiste Pobail Setanta
Baile Fiobail, Cluain Aodha, Baile Átha Cliath 15

Coláiste Pobail Pháirc Bhaile Choilín
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Coláiste Pobail Ráth an Deagánaigh
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Coláiste Pobail Dhomhnach Bat
Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Fhine Gall
Sord,  Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Theach na Giúise
Baile Átha Cliath 24

Coláiste Pobail na Gráinsí
Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13

Coláiste na nGlaschnoc
Baile Átha Cliath 12

Coláiste Pobail an Ghrífín
Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Choill an Rí
Bóthar Bhaile an Mhóta, Baile Átha Cliath 24

Coláiste Pobail na Ciseoige
Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Leamhcáin
Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Lusca
Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Bhaile Lotrail agus Coláiste na Tulchann
Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

Coláiste Pobail Mhóin Seiscinn
Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Coláiste Pobail Ghleanntán na hAbhann
Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 24

Coláiste Pobail na Sceirí
Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Naomh Fhinín
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Coláiste Pobail Naomh Caoimhín
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Coláiste Pobail Mhic Dara
Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W

Coláiste Pobail Shoird
Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 A3E8

Gaelcholaisti

Coláiste Chilliain
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

Coláiste Cois Life
Leamhcán, Co. Átha Cliath   

Coláiste de hÍde
Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Gaelcholáiste Reachrann
Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital