An Fhoireann Ardbhainistíochta

Post Ainm
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Caitríona Murphy
Stiúrthóir na Scoileanna Mark McDonald
Stiúrthóir na Scoileanna Nichola Spokes
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus Forbartha Paul Turner
Stiúrthóir Breisoideachas agus Oiliúna Siobhán Lynch

Riarachán agus Tacaíocht i leith Cheannoifig BOOÁCDL

Seirbhísí Corparáideacha

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Rannóg na bhFoirgneamh
 • An Rannóg Soláthair
 • Árachas
 • Saoráil Faisnéise
 • Cosaint Sonraí
 • Cláir Oideachais Aosaigh – riarachán
 • Riarachán na Seirbhísí um Thacaíocht agus Oiliúint don Óige
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Caidreamh Poiblí agus Margaíocht
 • Tacaíocht Riaracháin don Fhoireann Ardbhainistíochta
Jennifer Talbot,
Príomh-Oifigeach Cúnta
csgroup@ddletb.ie

Airgeadas

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
Mairead Walsh (APO)
Cistíocht agus Soláthar

Susan English (APO)
Creidiúnaithe agus Párolla Foghlaimeora

finance@ddletb.ie

TFC

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Forbairt
 • Innealtóirí Machaire
 • Tacaíocht Theicniúil
 • Deasc Freastail
Paul Byrne
Príomh – Oifigeach Cúnta
ictdept@ddletb.ie

Acmhainní Daonna

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Aoisliúntas
 • Seirbhísí Fostaíochta
 • Riarachán na gCóras Acmhainní Daonna
 • Pleanáil Acmhainní
 • Bainistíocht Tinrimh
Pauline Murphy
Príomh – Oifigeach Cúnta

Aisling Crowley
Príomh – Oifigeach Cúnta

hrdept@ddletb.ie

Foirgnimh

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
Áirítear le raon na seirbhísí;

 • Riarachán, bainistíocht agus seachadadh mórthionscadal agus miontionscadal tógála, oibreacha samhraidh, oibreacha éigeandála, tógálacha scoile nua, síntí, agus cóiríocht shealadach agus mhodúlach.
 • Seirbhísí riachtanacha tógála, cothabháil agus deisiúcháin foirgneamh a sholáthar agus a bhainistiú do gach scoil agus ionad BOOÁCDL.
 • Bainistiú maoine agus nithe talún BOOÁCDL lena n-áirítear ceannach, léasanna agus ceadúnais.
Treacy Byrne
Príomh – Oifigeach Cúnta

Ross Lynam
Príomh – Oifigeach Cúnta

buildingrepairs@ddletb.ie
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital