Youth
Reach

Ógtheagmháil na Prióireachta

Fáilte go leathanach Ógtheagmhála na Prióireachta:

Má d’fhág tú an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla, má tá tú ag iarraidh tuilleadh staidéir a dhéanamh, má tá tú idir 16 agus 20 bliain d’aois, is féidir le hÓgtheagmháil na Prióireachta deiseanna a chur ar fáil duit:

• mórdhámhachtainí a chríochnú i leibhéal 3 & 4 QQI,
• breis oideachais a bhaint amach,
• d’fhorbairt phearsanta a leathnú,
• taithí oibre luachmhar a fháil,
• feabhas a chur ar do scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha
• dul ar aghaidh chuig teastas acadúil breise nó chuig fostaíocht

Tá an clár lánaimseartha agus íoctar liúntais oiliúna ar bhonn seachtainiúil le foghlaimeoirí. Gheobhaidh tú liúntas taistil freisin má tá cónaí ort níos mó ná 5km ón ionad.

Oiliúnaí/Oiliúnaithe íocaíocht uasta in aghaidh na seachtaine
16 – 17 mbliana d’aois €45
18 mbliana d’aois agus níos sine €232.00 (le roinnt eisceachtaí)

Maidir leis an ionad:

DDLETB Priory Youthreach Tallaght

DDLETB Priory Youthreach Tallaght

Osclaíodh Ógtheagmháil na Prióireachta don chéad uair in 2008 agus tá sé suite i sráidbhaile Thamhlachta ar Bhóthar na nGlaschnoc in aice le hEaglais Chaitliceach Rómhánach na Prióireachta agus mar sin tá an t-ainm Ógtheagmháil na Prióreachta. Sular úsáideadh é mar ionad Ógtheagmhála bhí baint ag an bhfoirgneamh le soláthar oideachais i dTamhlacht le fada an lá. Osclaíodh an foirgneamh mar Bhunscoil Scoil Éanna ar dtús i 1930 agus d’fheidhmigh sé mar seo le blianta fada, úsáideadh é mar Leabharlann áitiúil agus ansin mar ionad traenála don Lucht Siúil go dtí gur áitigh muid an foirgneamh in 2012, go dtí an lá inniu.

Tá acmhainn 25 foghlaimeoir ag Ógtheagmháil na Prióireachta. Is príomhsholáthraí oideachais é laistigh de cheantar Thamhlachta agus tá caidreamh líonraithe den scoth aige le scoileanna áitiúla, le hoifigigh leasa oideachais, le Foróige agus le gníomhaireachtaí tagartha eile.

Ó d’oscail muid ár ndoirse, tá iarracht déanta againn caidreamh láidir buan a dhéanamh leis na foghlaimeoirí ar fad a tháinig go dtí ár n-ionad. Cuirimid béim ar “ár” lárionad mar go mbaineann sé le gach duine a théann trína dhoirse. Is é ár misean in Ógtheagmháil na Prióireachta ná cabhrú le gach duine óg go hacadúil, go mothúchánach agus go pearsanta i dtimpeallacht dhlúth chomhbhách. Cuidíonn sé seo le braistint muintearas a chothú do gach duine a fhreastalaíonn ar an gclár agus chuir sé ar chumas ár n-éiteas a léiriú in idirghníomhaíochtaí laethúla teagaisc agus foghlama. Cruthaíonn sé freisin braistint úinéireachta don fhoireann agus d’fhoghlaimeoirí araon a bhfuil a gcion féin mar bhunsraith dár gcuraclam folaithe.

Táimid tiomanta d’anailís leanúnach a dhéanamh ar riachtanais ár bhfoghlaimeoirí go hacadúil agus go pearsanta agus dá bharr sin tá cláir tugtha isteach againn atá mar chuid lárnach den tráthchlár – Mórdhámhachtainí ag leibhéal 3 & 4 QQI san Fhoghlaim Ghinearálta, ceardlanna MMTF um lorg post/scileanna agallaimh, cláir Oideachais Drugaí, BSKB, Clár Saibhriúcháin Uirliseach, litearthacht Duine le Duine, clár OSPS agus turais oideachasúla gan ach roinnt a lua.

Déanaimid ceiliúradh ar éachtaí lenár bhfoghlaimeoirí trínár n-imeachtaí gradaim, agus foghlaimeoir na seachtaine agus foghlaimeoir na bliana a roghnú. Ghlac na foghlaimeoirí a d’fhág Ógtheagmháil go leor bealaí orthu féin – tá cuid acu imithe ar aghaidh chuig tuilleadh staidéir, chuig printíseachtaí agus tá daoine eile tar éis dul i mbun fostaíochta lánaimseartha. Tá polasaí doras oscailte i bhfeidhm anseo in Ógtheagmháil na Prióireachta agus is minic a thagann iar-fhoghlaimeoirí isteach chun a chur in iúl dúinn cad atá ar siúl ina saol.
Más rud é gur rud é seo a mbeadh spéis agat ann, déan teagmháil linn le do thoil ag Ógtheagmháil na Prióireachta le haghaidh tús nua ar do thuras oideachais.

 • Foghlaim Ghinearálta Modúil Leibhéal 4 QQI:

 • Communications
 • Work Experience
 • Functional Maths
 • Food & Nutrition
 • Painting
 • Personal Interpersonal Development
 • Information Technology
 • Computer Applications
 • Teamworking
 • Foghlaim Ghinearálta Modúil Leibhéal 3 QQI:

  • Cumarsáid
  • Ullmhúchán Gairme
  • Matamaitic
  • Oibríochtaí Cócaireachta
  • Scileanna Pearsanta Idirphearsanta
  • Próiseáil Focal
  • Feasacht Sláinte agus Sábháilteachta

Cuirimid cláir neamhchreidiúnaithe ar fáil freisin:

 • Modh Mear go Teicneolaíocht Faisnéise (MMTF): Ceardlanna scileanna agallaimh/CV agus cleachtas agallaimh bhréige.
 • Láimhseáil láimhe
 • Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS) faoi OSPS forbróidh foghlaimeoirí a c(h)uid eolais agus scileanna timpeall ar na 5 réimse seo a leanas:
 • Meabhairshláinte
 • Staidéar Inscní
 • Mí-úsáid substaintí
 • Oideachas caidrimh agus gnéasachta
 • Gníomhaíocht fhisiciúil agus cothú
 • Clár Saibhrithe Uirliseach (Clár Scileanna Smaointeoireachta)

Ógtheagmháil na Prióireachta Sonraí Teagmhála

Ainm an Chomhordaitheora: Paul Curtis

Seoladh: Bóthar na nGlaschnoc, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. D24VR64

Uimhir theileafóin: (01) 4515292

Ríomhphost: paulcurtis@prioryyr.ie

Uaireanta Oscailte: www.ddletb.ie

Ógtheagmháil na Prióireachta Mheán Sóisialta

Twitter –  @PYouthreach

Facebook – @youthreachpriory

Instagram – @youthreachpriory

Ógtheagmháil na Prióireachta Uaireanta Oscailte

Dé Luain 8.30am – 4.30pm
Dé Máirt 8.30am – 4.30pm
Dé Céadaoin 8.30am – 4.30pm
Déardaoin 8.30am – 4.30pm
Dé hAoine 8.30am to 2.30pm
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital