Scéim Teanga 2021 Comhairliúchán Pobail – Iarratas ar Aighneachtaí / Language Scheme 2021 Public Consultation – Request for Submissions

IARRAIDH AR AIGHNEACHTAÍ ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003

 

ULLMHÚ DHARA SCÉIM TEANGA BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA ÁTHA CLIATH AGUS DHÚN LAOGHAIRE (BOOÁCDL)

Tá sé beartaithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire scéim a dhréachtú i gcomhréir le hAlt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é is príomhchuspóir don Acht ná a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge agus go mbeidh caighdeán na seirbhísí sin níos airde. Is mian le Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire uiríll a iarraidh anois ar aon pháirtithe leasmhara maidir le hullmhú na dréachtscéime. Níor cheart go mbeadh na haighneachtaí ní ba mhó ná 4,000 focal (thart ar 8 leathanach). Ba cheart aighneachtaí a chur chuig info@ddletb.ieeolas@booacdl.ie

Nó is féidir iad a chur sa phost chuig:

“Aighneachtaí maidir leis an Scéim Teangacha Oifigiúla”

An Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha

Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL)

1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir,

Tamhlacht,

Baile Átha Cliath. D24 X62W

Ní ghlacfar le huiríll tar éis 5 i.n., Dé hAoine, an 23 Iúil 2021.

Seo an dara scéim teanga trí bliana ag Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire agus leanfaidh sí as an scéim don tréimhse 2017-2020, ar féidir breathnú uirthi ag https://www.ddletb.ie

Tá faisnéis maidir le sainordú agus ról Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus na seirbhísí a chuireann sé ar fáil don phobal le fáil ar ár láithreán gréasáin ag www.ddletb.ie.

Tá tuilleadh faisnéise maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla le fáil ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Teanga.

https://www.coimisineir.ie/

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (Gníomhach): Caitríona Murphy


PREPARATION OF ITS SECOND LANGUAGE SCHEME BY DUBLIN AND DÚN LAOGHAIRE EDUCATION AND TRAINING BOARD (DDLETB)

Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (circa 8 pages). Submissions should be forwarded to info@ddletb.ie or eolas@booacdl.ie

Alternatively, they may be posted to;

“Official Languages Scheme Submissions”
Corporate Services Department
Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board (DDLETB)
1 Tuansgate, Belgard Square East,
Tallaght,
Dublin. D24X62W

The latest date for receipt of representations is 5pm, Friday, 23 July 2021.

This is the second such three-year language scheme and follows on from the scheme for the period 2017-2020, which can be viewed at https://www.ddletb.ie

Information in relation to the mandate and role/services provided to the public by Dublin & Dún Laoghaire Education and Training Board is available on our website www.ddletb.ie.

Further information on the Official Languages Act is available on the website of An Coimisinéir Teanga, the Irish Language commissioner.

https://www.coimisineir.ie/

 

Chief Executive Officer (Acting): Caitriona Murphy