Cairt Seirbhíse Custaiméara (1)

Ráiteas Misin
           
Is é misean do a bheith chun tosaigh ag soláthar  seirbhisí oideachasúla comhtháite a chuirfidh ar chumas an aosa óig agus an duine fhásta a mbarr cumais a bhaint amach I dtimpeallacht foghlamtha dhearfach.

Cuirfear an chothromaíocht, an nuail agus an phairtnéireacht chun cinn sna seirbhisi a chuirfimid ar fáil.

Cad ba chóir duit a bheith ag súil leis uainn:
 
Faisnéis
 • Soláthróimid  faisnéis atá cruinn, suas chun dáta agus lánchuimsitheach dhuit.
 • Cinnteoimid go  mbeidh foirmeacha /bróisiúir /bileoga  ar  fáil go forleathan agus go mbeidh teanga soiléir simplí iontu. 
 • Murar féidir linn an fhaisnéis atá uait a sholáthar  cuirfimid ar aghaidh thú chuig  an comhlacht ceart. 
 
Freagrúlacht agus Tráthúlacht
 • Freagróimid d’iarratais nó d’fhiosrúcháin go pras.
 • Cuirimid ar an eolas thú maidir le dul chun cinn i gcás moill
 
Caidreamh
 • Freagróimid gach glao  ag soláthar ár n-ainm agus ainm na rannóige.
 • Beidh mionsonraí teagmhála ábhartha ar gach litir agus gach ríomhphost.
 
Cuairteoirí chun na hOifige
 • Cuirfimid oifigí glana inrochtana agus seomraí cruinnithe ar fáil a chinnteoidh príobháideacht agus an caighdeán sláinte agus sábháltachta cuí.
 • Beifear múinte  cúirtéiseach le gach cuairteoir.
 
Acht na dTeangacha Oifigiúla
 • Cinnteoimid go mbeidh custaiméirí   ar mhaith leo a ngnó a dhéanamh trí  mheán na Gaeilge in ann é sin a dhéanamh.


Comhionannas agus Éagsúlacht

 • Léireoimid meas ar na  prionsabail a bhaineann le comhionannas agus le héagsúlacht ár gcustaiméirí  ag soláthar ár seirbhísí dúinn.
 
Rúndacht
Léireoimid meas i gcónaí agus cosnóimid rúndacht faisnéise a thugtar ar iontaoibh dúinn.
 

Gearáin
Má tá tú mí shásta le haon ghné dár seirbhísí beidh fáilte romhat gearán a dhéanamh.    Deileálfar leis go tapaidh agus cuirfear ar an eolas thú dá réir.
 

Chun gearán a dhéanamh
 
Is féidir gearán a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le:
Emer Roy, Oifigeach Seirbhísí Corparáideacha, Seirbhísí Corparáideacha, 1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, BÁC 24. Guthán: 4529648 nó 
Ríomhphost:  customerservice@ddletb.ie.  Más mian leat is féidir buaileadh isteach san oifig. 


Cabhraigh linn cabhrú leat
 • Tabhair faisnéis iomlán cruinn dúinn  taobh istigh de na teorainneacha ama sainithe
 • Léirigh meas agus cuirtéis lenár bhfoireann
 • Coinnigh coinnithe a dhearbhaítear agus cuir an eolas muid go luath murar féidir leat bheith i láthair do choinne
 • Bí comhoibritheach linn in san gnó go léir a bhíonn agat linn