Scéim Deontais Club Óige Áitiúil

Cuireann an scéim seo maoiniú ar fáil chun tacú le gníomhartha  a bhaineann le hobair don aos óg ag leibhéal áitiúil. Cuirtear na deontais seo ar fáil do chlubanna don aos óg agus do ghrúpaí trí CGO Chontae Átha Cliath.

Déanadh athbhreithniú ar an scéim i 2008 mar fhreagairt ar an réadúlacht agus an phraiticiúlacht a bhfuil taithí ag na grúpaí deonacha óige áitiúla ortha i soláthar gníomhartha don aos óg. Tá sé i gceist go mbeidh an Scéim níos cuimsithí, go mbeidh réimse níos leithne aige, go dtabharfaidh sé tacaíocht do  agus go gcuirfidh sé an saorálaíochas chun cinn chomh maith le gníomhartha club ag leibhéal áitiúil.


Coinníollacha Clárúcháin Club Óige Deonach    
 1. Caithfidh an Club Óige nó na Grúpaí a bheith lonnaithe laistigh d’abhantrach CGO Chontae Átha Cliath. Tá Áth Cliath Theas, Fine Gall agus Dún Laoghaire/ Ráth an Dúin  i gceist anseo, gan buirg Dún Laoghaire san áireamh.
 2. Caithfidh obair óige bheith mar bhunfhócas ag an gClub/ Grúpaí
 3. Caithfidh an Club/ Grúpaí agus gach rannpháirtíocht ann a bheith deonach.
 4. Caithfidh ar a laghad deichniúr bheith mar bhaill den Chlub/ Ghrúpa agus bheith idir a deich agus fiche haon bliain d’aois.
 5. Caithfidh an Club/ Grúpa réimse cláir áineasa agus oideachasúil a chur ar fáil go rialta.
 6. Caithfidh beirt cheannaire  óige atá deonach  agus aosach a bheith ag an gClub/ Grúpa ag obair le ar a laghad deich mball agus le bun chóimheas de dhuine amháin do dheichniúr  agus duine breise má tá níos mó ann.
 7. Ba chóir go mbeadh coiste deonach bainistíochta ag an gClub/ Grúpa le hoifigigh tofa.
 8. Ba chóir go mbeadh dóthain árachais ag Club/ Grúpa le gach gné dá gclár a chlúdú.
 9. Ba chóir taifead ar nós ioncaim, caiteachas, mionairgead, miontuairiscí cruinnithe, comhfhreagras agus clár ball a choinneáil. Ba chóir go mbeadh na cláir seo ar fáil do CGO Chontae Átha Cliath má iarrtar dóibh. 
 10. Ba chóir go mbeadh Nósanna Imeachta Cosaint Leanaí ag an gClub/ Grúpa.
 11. Ba chóir go mbeadh ráiteas slándála ag an gClub/ Grúpa.
 12. Ba chóir don Chlub/ Ghrúpa a gníomhartha a reáchtáil ar bhealach slán agus freagrach i gcónaí.
 13. Caithfidh an Club aontú le rialúcháin CGO Chontae Átha Cliath.