Oideachas Aosaigh

Is é aidhm Seirbhís Oideachais d’Aosaigh BOO Átha Cliath agus Dhún Laoghaire ná freastal ar riachtanais an fhoghlaimeora aosaigh trí oideachais atá cuimsitheach, solúbtha agus sofhreagrach a sholáthar do riachtanais an fhoghlaimeora indibhidiúil agus an phobail.
 
Feidhmíonn na seirbhísí in ionaid éagsúla sna ceantair réigiúnacha.

Cuirtear cúrsaí ar fáil in atmaisféar atá cairdiúil agus tacúil. Tá réimse leathan ábhar ar fáil a chlúdaíonn ábhair éagsúla. Tá cúrsaí lán-aimseartha lae agus cúrsaí páirt-aimseartha lae agus oíche ar fáil. Cuirtear a lán cúrsaí ar fáil saor in aisce nó ag rataí laghdaithe do ghrúpaí sannaithe.

Is iad na cláir a thairgítear sna hionaid ná:
 • Oideachas Bunata Aosach                
 • Litearthacht & Uimhearthacht Duine le Duine           
 • Litriúchán       
 • Cúrsaí Creidiúnaithe CDBO  
 • TFO (Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas                     
 • BCTE  (Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile)                     
 • Seirbhís Treoir/ Eolais            
 • Oideachas Pobail       
 • SDOG ( Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais)          
 • Dianoiliúint Oideachas Bunata Aosach         
 • Cláir For-rochtana      
 • Foghlaim clainne        
 • Filleadh ar oideachas 
 • Cúrsaí Oideachas Aosaigh ar Maidin
 • Scileanna don Obair  

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le do Sheirbhís Oideachas Aosaigh áitiúil thíos:

Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Oir Thuaisceart BOOÁCDL
Baile Brigín – Sord

Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Iar Thuaisceart BOOÁCDL
Gleann na hAbhann – Baile Bhlainséir
 
Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Iardheisceart BOOÁCDL
Tamhlacht – Leamhcán – Cluain Dolcáin
 
Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Oir Dheisceart BOOÁCDL
Dún Laoghaire – Dún Droma